Aké sú práva a povinnosti úradných (súdnych) prekladateľov?


Tak ako zadávateľ resp. objednávateľ úradného (súdneho) prekladu má svoje vymedzené práva (napr. právo reklamovať za určitých podmienok preklad) a povinnosti (napr. najzákladnejšia povinnosť spočíva v riadnom a na čas stanovenom termíne vyplatiť dohodnutú sumu za úradný preklad), rovnako aj úradný (súdny) prekladateľ disponuje svojimi právami a povinnosťami, ktoré sú vymedzené v zákone č. 382/2004 Z.z.

Podľa predmetného zákona je úradný (súdny) prekladateľ povinný vykonávať svoju prekladateľskú činnosť osobne, riadne a v určitej lehote, účelne, hospodárne a nestranne. Čo sa týka práv úradného (súdneho) prekladateľa, ak si to vyžaduje povaha úkonu prekladateľskej činnosti, úradný (súdny) prekladateľ je oprávnený využiť služby korektora alebo poradcu. Zároveň je dôležité podotknúť, že zodpovednosť prekladateľa za obsah úkonu prekladateľskej činnosti tým nie je dotknutá. Taktiež má úradný (súdny) prekladateľ právo na konzultácie. Pritom sa nejedná iba o právo konzultovať úlohy vyplývajúce z požiadaviek zadávateľa prekladu, ale aj právo konzultovať podmienky poskytnutia preddavku na ktoré má úradný (súdny) prekladateľ právo.