Aké náležitosti musí obsahovať vyhotovený
úradný (súdny) preklad?


V prípade, ak by si zadávateľa úradného (súdneho) prekladu chcel skontrolovať a overiť vyhotovený úradný (súdny) preklad, je dôležité poznať a vedieť povinné náležitosti, ktoré musí spĺňať každý úradný (súdny) preklad aby bol považovaný za platný. Predmetné náležitosti upravuje zákon č. 382/2004 Z.z., ktorý stanovuje že úkon prekladateľskej činnosti musí možno vykonať len v písomnej forme. To znamená, že prioritnou podmienkou pre vykonanie úradného (súdneho) prekladu je že musí mať písomnú formu. Takýto písomne vyhotovený preklad je možné rozdeliť do štyroch častí, a to: úvodná časť pod názvom „preklad“, označenie zadávateľa, prílohy a prekladateľská doložka.

Takisto je rozumné skontrolovať či prekladateľská doložka obsahuje patričné údaje o úradnom (súdnom) prekladateľovi, ktoré má obsahovať. Ide hlavne o označenie oboru, v ktorom je prekladateľ oprávnený vykonávať úkony prekladateľskej činnosti a poradové číslo prekladu, pod ktorým je úkon prekladateľskej činnosti zapísaný v denníku úradného (súdneho) prekladateľa vydávaného ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky.

Prekladateľská doložka sa vyhotovuje v jazyku odboru, v ktorom je úradný (súdny) prekladateľ zapísaný do zoznamu (teda v princípe v slovenskom jazyku) a pripája sa k poslednej strane úradného (súdneho) prekladu. Ďalej je dôležité vedieť ak úradný (súdny) preklad obsahuje viacero strán, jednotlivé strany prekladu sa číslujú a zároveň musia byť zviazané a zošité šnúrou a taktiež opatrené odtlačkom pečiatky úradného (súdneho) prekladateľa.