Rozdiel medzi úradným a bežným prekladateľom


Úradný prekladateľ nemôže byť ľubovoľná osoba, ktorá nadobudla vzdelanie v potrebnom odbore. Úradný prekladateľ môže byť len osoba, ktorá je na vykonávanie tejto činnosti oprávnená Ministerstvom spravodlivosti SR podľa zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a ktorá sa nachádza v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR.

To znamená, že úradný preklad nemôže robiť akýkoľvek prekladateľ, ale len človek ktorý zložil skúšky a je úradným (súdnym) prekladateľom nachádzajúcim sa v potrebnom zozname.

Je dôležité si uvedomiť, že úradný (súdny) preklad nie je bežným prekladom, kedy sa zákazníkovi dodá len preložený obdržaný text do zvoleného jazyka. Pri údaných prekladoch je prekladateľ povinný každý preklad opatriť odtlačkom úradnej pečiatky a podpísať.

V prípade, že má požadovaný preklad viacero strán, musí byť očislovaný a zviazaný špecifickou šnúrkou s originálom. Napokon sa konce šnúrky spoja nálepkou opečiatkovanou úradnou pečiatkou prekladateľa.

Dôležitou súčasťou je taktiež prekladateľská doložka obsahujúca informácie o prekladateľovi, odbor, v ktorom je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť. Táto doložka je vyhotovená v jazyku, v ktorý má úradný prekladateľ zapísaný v zozname.

uradna pečiatka
Vzor úradnej pečiatky